MR.GREEN BOUTIQUE OFFICES

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES

 • Mr.Green:
  De besloten vennootschap Mr.Green Apeldoorn B.V., gevestigd aan de Oudhuizerstraat 31 te (7382 BS) Klarenbeek, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 71506039.
 • Verwante vennootschappen:
  Alle aan Mr.Green B.V. gelieerde vennootschappen.
 • Products:
  De door Mr.Green op haar digitaal platform en op locatie aangeboden products zoals een dagpas, een vergaderruimte, een broodje of een lekkere koffie.
 • Contact:
  De bezoeker van het digitaal platform van Mr.Green die, in de uitoefening van beroep of bedrijf of als natuurlijk persoon, zich registreert door middel van het invullen van het daarvoor bestemde elektronische formulier op het digitaal platform van Mr.Green, maar niet (direct) een product en/of plan afneemt. Een contact is echter ook de bezoeker die, na voornoemde registratie, enkel een dagpas afneemt of (eenmalig) een vergaderruimte huurt.
 • Overeenkomst:
  Iedere overeenkomst tussen Mr.Green en contact/member, van welke overeenkomst deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken.
 • Member:
  De bezoeker van het digitaal platform van Mr.Green die, in de uitoefening van beroep of bedrijf, zich registreert door middel van het invullen van het daarvoor bestemde elektronische formulier op het digitaal platform van Mr.Green, gevolgd door afname van een product en/of plan.
 • Inloggegevens:
  Het door de bezoeker aangeleverde e-mailadres en het wachtwoord waarmee bezoeker als contact of member kan inloggen op het digitaal platform.
 • Digitaal platform:
  De website en/of de app van Mr.Green.
 • Membership:
  Lidmaatschap van de community van Mr.Green dat wordt aangegaan door het invullen van het daarvoor bestemde elektronische formulier op het digitaal platform van Mr.Green, gevolgd door afname van een product en/of plan, anders dan een enkele dagpas of vergaderruimte.
 • Bezoeker:
  De bezoeker van het digitaal platform van Mr.Green.
 • Huisregels:
  De door Mr.Green opgestelde (gedrags-)regels voor het gebruik van de door Mr.Green aangeboden products en plans.
 • Plans:
  De door Mr.Green op haar digitaal platform aangeboden en omschreven (huur)overeenkomsten en diensten waarvoor enkel een member een contract aan kan gaan.
 • Ruimte(n):
  Een vergaderruimte, (flex-)werkplek, kantoorruimte of bijeenkomstlocatie.
 • Website:
  De website van Mr.Green, te bereiken via www.mrgreenoffices.nl
 • App:
  De app van Mr.Green, te downloaden via de App Store voor Apple devices of de Play Store voor Android devices.
 • Account:
  De ruimte binnen het Digitaal Platform die aan Contact/Member beschikbaar wordt gesteld na registratie en die na het invoeren van de Inloggegevens toegankelijk is.

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

Lid 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van ieder voorstel en/of overeenkomst tussen Mr.Green en contact/member, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bovendien zijn onderliggende algemene voorwaarden ook van toepassing op het digitaal platform van Mr.Green en de aan Mr.Green gelieerde vennootschappen.

Lid 2
Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van welke andere algemene voorwaarden dan ook. Andere algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de met Mr.Green gesloten overeenkomsten als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Lid 3
Mr.Green is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Het contact, de member en andere betrokkene partijen zullen bij wijzigingen in de algemene voorwaarden hiervan op de hoogte worden gebracht.

Lid 4
Als een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar dan wel onverbindend blijken te zijn, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige deel onverminderd van kracht. Mr.Green is bevoegd om de ongeldige bepalingen te vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden, afwijken van ongeldige bepaling(en).

Lid 5
Mr.Green verwerkt de persoonsgegevens van contacten en members conform de op het digitaal platform gepubliceerde privacy- en cookie verklaring.

ARTIKEL 2 VOORSTEL

Lid 1
Alle door of namens Mr.Green gedane voorstellen zijn 14 dagen geldig vanaf de datum waarop deze is verstrekt, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

Lid 2
Een overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover de overeenkomst digitaal of, bij uitzondering, hard copy wordt ondertekend of op andere wijze schriftelijk door Mr.Green aan contact/member is bevestigd dan wel wanneer Mr.Green uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven.

Lid 3
De offerte van een bijeenkomst is gebaseerd op het aantal gasten zoals vermeld in de overeenkomst. Indien er een wijziging in het aantal gasten plaatsvindt, kan dit gevolgen hebben voor de prijsberekening van de overeenkomst.

Lid 4
Verstrekt Mr.Green een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

ARTIKEL 3 REGISTRATIE CONTACT/MEMBER

Lid 1
Om het digitaal platform van Mr.Green te kunnen gebruiken en eventueel products en/of plans te reserveren dan wel af te nemen, dient de bezoeker zich te registreren.

Lid 2
De bezoeker kan zich registreren door het daarvoor bestemde elektronische formulier op het digitaal platform geheel in te vullen en te verzenden.

Lid 3
Na registratie ontvang je van Mr.Green een welkomstmail met daarin een bevestiging van de registratie en de inloggegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van deze gegevens en het gebruik en eventueel misbruik van de inloggegevens is voor eigen rekening en risico.

Lid 4
Indien je na registratie op het digitaal platform van Mr.Green direct een plan reserveert word je geregistreerd als member en ga je met Mr.Green een membership aan. Indien er niet direct een boeking wordt gemaakt voor een plan dan registreert Mr.Green je als contact.

Lid 5
Voor een contact is het slechts mogelijk een product te reserveren/aan te schaffen of enkel een dagpas of vergaderruimte te boeken. Bij afname van een plan wordt het contact alsnog een member en gaat hij/zij daarmee alsnog een membership met Mr.Green aan.

Lid 6
Door je te registreren als contact of member bij Mr.Green verklaar je dat je het registratieformulier naar waarheid hebt ingevuld en dat je akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. Bovendien verklaar je dat je bevoegd bent om gebruik te maken van het digitaal platform en de gereserveerde product(s) en/of plan(s). Een member dient te handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf, een contact kan ook als natuurlijk persoon een of meerdere products afnemen.

Lid 7
Indien er sprake is van een membership dient Mr.Green in het bezit te worden gesteld van een uittreksel uit de registers van de Kamer van Koophandel, een kopie legitimatiebewijs en de betaalgegevens van de member. Mr.Green is bevoegd een kredietcheck van de member uit te voeren.

Lid 8
Mr.Green mag ervan uitgaan dat als er met jouw inloggegevens wordt ingelogd en er een reservering voor een product en/of plan wordt gemaakt, dat deze handeling door jou als contact/member wordt gedaan.

Lid 9
Als Mr.Green schade lijdt doordat er met jouw inloggegevens boekingen worden gemaakt, dan ben jij hiervoor aansprakelijk. Mocht je het vermoeden hebben dat de inloggegevens bekend zijn bij (onbevoegde) derden dan dien je Mr.Green hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Lid 10
De overeenkomst die jij als contact of als member met Mr.Green aangaat door je te registreren op het digitaal platform gaat in zodra je de bevestiging via de e-mail hebt ontvangen en loopt dan voor onbepaalde tijd. Mocht je jouw account willen verwijderen dan is dat mogelijk.

Lid 11
Mr.Green kan besluiten jouw account te verwijderen indien je twaalf maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van het account. Mr.Green zal in dit geval eerst een e-mail sturen naar jouw e-mailadres voordat het account verwijderd wordt.

Lid 12
Het membership bij Mr.Green is persoonsgeboden en daarmee niet overdraagbaar.

ARTIKEL 4 OVEREENKOMST ALGEMEEN

Lid 1
De overeenkomst tussen contact/member en Mr.Green komt tot stand doordat contact/member een reservering plaatst of boeking maakt via het digitaal platform van Mr.Green en een bevestiging hiervan ontvangt. Een overeenkomst tussen contact/member en Mr.Green kan eveneens tot stand komen door schriftelijke bevestiging van een door Mr.Green uitgebracht voorstel.

Lid 2
Contact/member kan via het digitaal platform een product en/of plan reserveren door het bijbehorende reserveringsveld in te vullen, akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en vervolgens de gegevens te versturen. Indien het gewenste product en/of plan niet (volledig) wordt weergegeven op het digitaal platform dan is het voor contact/member eveneens mogelijk een op maat gemaakt voorstel op te vragen.

Lid 3
Op het digitaal platform dan wel in het voorstel staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn voor de door Mr.Green aangeboden product(s) en/of plan(s). Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen en kennelijke type- en programmeerfouten.

Lid 4
Contact/member krijgt per e-mail een bevestiging van ontvangst van de boeking of reservering, gemaakt via het digitaal platform. De bevestigingsmail bevat nogmaals (een link naar) onderliggende algemene voorwaarden die onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

Lid 5
Mr.Green wenst in zijn locaties een goede samenstelling van verschillende ondernemers te plaatsen, waarbij conflicterende en concurrerende belangen zoveel mogelijk worden voorkomen en de profielen van de verschillende ondernemers zoveel mogelijk passen bij de visie van Mr.Green. Mr.Green is daarom te allen tijde gerechtigd een boeking, contact of member te weigeren of de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen.

Lid 6
Mr.Green is gerechtigd om een kredietcheck te laten plaatsvinden. Naar aanleiding van deze check is Mr.Green eveneens te allen tijde gerechtigd een boeking, contact of member te weigeren of de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen.

Lid 7
Mr.Green houdt zich tevens het recht voor om, zoveel mogelijk binnen de eerste maand na aanvang van de overeenkomst, de member te toetsen op de in lid 5 en lid 6 van dit artikel genoemde criteria. Indien Mr.Green alsnog van oordeel is dat contact/member niet geschikt of niet kredietwaardig blijkt te zijn, is Mr.Green gerechtigd de overeenkomst (tussentijds) op te zeggen dan wel een andere invulling te geven aan de overeenkomst.

Lid 8
Mr.Green zal zich altijd inspannen de products en/of plans naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap aan te leveren.

Lid 9
Mr.Green is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Lid 10
In geval van geplande (onderhouds-)werkzaamheden zal Mr.Green contact/member hierover schriftelijk informeren en al het nodige doen om de overlast voor contact/member zoveel mogelijk te beperken.

Lid 11
Contact/member is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de product(s) en/of plan(s) mogelijk te maken. In het bijzonder draagt contact/member er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mr.Green aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan contact/member redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de product(s) en/of plan(s), tijdig aan Mr.Green worden verstrekt. Bovendien is Mr.Green te allen tijde gerechtigd om aanvullende informatie te verzoeken bij contact/member.

Lid 12
Contact/member is verplicht de Huisregels van Mr.Green na te leven. Bovendien is contact/member verplicht de Huisregels ook kenbaar te maken bij haar gasten, bezoekers, personeel, werknemers, etc. Contact/member blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van de Huisregels door voornoemde partijen. Bij overtreding van de Huisregels, deze Algemene Voorwaarden, aanwijzingen van personeel of toepasselijke wet- en regelgeving door contact, member of aan contact/member gerelateerde personen, heeft Mr.Green het recht om contact, member of aan contact/member gerelateerde personen te weigeren of te verwijderen.

Lid 13
Mr.Green biedt members een vitaliteitspakket aan. Gebruik van dit pakket gaat volgens een zogenaamd ‘Fair Use-principe’, wat inhoudt dat het gebruik vooraf per team wordt gedefinieerd.

Lid 14
De overeenkomst die jij als member sluit met Mr.Green door product(s) en/of plan(s) te reserveren eindigt op het moment dat de verplichtingen van deze product(s) en/of plan(s) over en weer zijn nagekomen.

ARTIKEL 5 OVEREENKOMST BUREAU, KANTOOR- VERGADERRUIMTE

Lid 1
Tot de gehuurde vergaderruimte, (flex-)werkplek of kantoorruimte behoren alle op het digitaal platform genoemde faciliteiten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoren centrale entrees, gangen, trappen, toiletten, cafés, restaurants, de buitenterreinen en garages/parkeerplaatsen niet tot het gehuurde.

Lid 2
De bij Mr.Green gehuurde vergaderruimte, bureau en/of kantoor zijn alleen bedoeld voor zakelijke doeleinden.

Lid 3
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Mr.Green: a. wijzigingen aan te brengen in de inrichting van het gehuurde; b. eigen verlichting of (reclame) uitingen aan te brengen; c. het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan omschreven in de overeenkomst; d. het gehuurde (geheel of gedeeltelijk) onder te verhuren of in gebruik aan derden te verstrekken; e. gedurende de looptijd van de overeenkomst het materieel een andere invulling te geven dan waar deze conform overeenkomst voor bedoeld is, tenzij Mr.Green haar toestemming verleent.

Lid 4
Het gehuurde dient, bij beëindiging van de overeenkomst, te worden opgeleverd in de staat waarin contact/member het op de eerste dag van de overeenkomst aantrof. Bij niet tijdige en/of schone oplevering is Mr.Green gerechtigd om een boete aan contact/member in rekening te brengen.

ARTIKEL 6 OVEREENKOMST BIJEENKOMST

Lid 1
Een overeenkomst voor een bijeenkomst wordt aangegaan op basis van nacalculatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Lid 2
Het is de verantwoordelijkheid van contact/member om voor het aangaan van de overeenkomst na te gaan of het gehuurde geschikt is voor de beoogde bijeenkomst.

Lid 3
Tot de gehuurde locatie ten behoeve van de bijeenkomst behoren alle op het digitaal platform genoemde faciliteiten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoren centrale entrees, gangen, trappen, toiletten, cafés, restaurants, de buitenterreinen en garages/parkeerplaatsen niet tot het gehuurde.

Lid 4
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Mr.Green: a. wijzigingen aan te brengen in de inrichting van het gehuurde; b. eigen verlichting of (reclame) uitingen aan te brengen; c. het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan omschreven in de overeenkomst; d. het gehuurde (geheel of gedeeltelijk) onder te verhuren of in gebruik aan derden te verstrekken; e. de bijeenkomst gedurende de looptijd van de overeenkomst een andere naam of een materieel andere invulling te geven dan waar deze conform overeenkomst voor bedoeld is, tenzij Mr.Green haar toestemming verleent. f. veranderingen aan het gehuurde en overige ruimte(n) en (buiten)terreinen aan te brengen.

Lid 5
Het is voor contact/member te allen tijde mogelijk aanvullende product(s) en/of plan(s) af te nemen, alsmede gebruik te maken van de horeca en mogelijkheden van catering. Tenzij anders is overeenkomen, is de catering binnen de bijeenkomstlocatie uitsluitend voorbehouden aan Mr.Green.

Lid 6
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal contact/member voor eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen voor door haar ingeschakelde derden, gasten en bezoekers. Mr Green is altijd gerechtigd om (aanvullende) (veiligheids-)eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe dwingen.

Lid 7
Contact/member is verplicht Mr.Green zo snel mogelijk schriftelijk te informeren zodra wijzigingen of aanvullingen ontstaan die afwijken van de overeenkomst. Indien de wijziging zich voordoet in het offertestadium dan zet Mr.Green zich in de best passende oplossing te vinden. Zodra de opdracht definitief is vastgelegd in een overeenkomst heeft contact/member getekend voor een minimaal aantal gasten.

Lid 8
Vermindering van het overeengekomen gastenaantal met verrekening van kosten is slechts eenmalig mogelijk tot tien dagen voor aanvang van de bijeenkomst tot een maximum van 5% van het overeengekomen gastenaantal. Mr.Green heeft het recht om ingeval van een vermindering hoger dan 5% zijn calculaties aan te passen aan de dan ontstane situatie, waaronder een ander ruimte.

Lid 9
Als er meer gasten aanwezig zijn dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de overeenkomst extra in rekening gebracht. Het door Mr.Green vastgestelde aantal aanwezige gasten is daarin leidend.

Lid 10
De inrichting, het gebruik en de ontruiming van de bijeenkomstlocatie geschiedt in overleg met Mr.Green. Mr.Green is te allen tijde gerechtigd bij de inrichting, het gebruik en de ontruiming van het gehuurde nadere bindende voorschriften te geven, indien dit in het belang van de (openbare) orde en veiligheid door brandweer, politie, burgemeester of contact/member en haar gasten raadzaam wordt geacht.

Lid 11
Contact/member zorgt ervoor dat het gehuurde in dezelfde staat wordt opgeleverd als waarin het gehuurde zich bij aanvang van de huurperiode bevindt. Bij het einde van de huurperiode geconstateerde gebreken worden geacht te zijn ontstaan tijdens de huurperiode, tenzij contact/member aannemelijk kan maken dat bedoelde gebreken (zoals schade) reeds vóór de huurperiode bestonden.

Lid 12
Op het in de bevestiging vermelde tijdstip van beëindiging van de huurperiode dient contact/member het gehuurde geheel ontruimd en schoon opgeleverd te hebben in de toestand zoals het ter beschikking is gesteld, onder ongedaan making van iedere verandering die contact/member daaraan mocht hebben aangebracht. Bij niet tijdige en/of schone oplevering is Mr.Green gerechtigd om een boete aan contact/member in rekening te brengen.

ARTIKEL 7 OVERIGE OVEREENKOMSTEN

Lid 1
Tot het gehuurde en/of de overeengekomen activiteiten behoren alle op het digitaal platform genoemde faciliteiten.

Lid 2
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Mr.Green: a. wijzigingen aan te brengen in het gehuurde; b. eigen verlichting of (reclame) uitingen aan te brengen; c. het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan omschreven in de overeenkomst; d. het gehuurde (geheel of gedeeltelijk) onder te verhuren of in gebruik aan derden te verstrekken; e. gedurende de looptijd van de overeenkomst het materieel een andere invulling te geven dan waar deze conform overeenkomst voor bedoeld is, tenzij Mr.Green haar toestemming verleent.

Lid 3
Het is voor contact/member te allen tijde mogelijk aanvullende product(s) en/of plan(s) af te nemen, alsmede gebruik te maken van de horeca en mogelijkheden van catering.

ARTIKEL 8 PRIJZEN EN BETALINGEN

Lid 1
Als contact of als member worden er pas kosten bij je in rekening gebracht als je product(s) en/of plan(s) afneemt.

Lid 2
Een member kan, indien overeengekomen, tevens een maandelijks tegoed hebben ten behoeve van het afnemen van aanvullende product(s) en/of plan(s).

Lid 3
Alle prijzen van de product(s) en/of plan(s) zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van contact/member. Mr.Green maakt deze zoveel mogelijk vooraf bekend. Mr.Green is gerechtigd van overheidswege opgelegde verhogingen in belastingen, accijnzen of sociale lasten aan contact/member door te berekenen.

Lid 4
Indien contact/member langer dan overeengekomen gebruik maakt van de product(s) en/of plan(s) van Mr.Green, zal Mr.Green de kosten hiervan boven op de overeengekomen kosten dan wel als naheffing in rekening brengen.

Lid 5
Bij het maken van een boeking is het voor contact/member mogelijk om de betaling direct per creditcard te voldoen. Het is eveneens mogelijk om betalingen op rekening te laten plaatsvinden. Bij betaling op rekening is Mr.Green gerechtigd contact/member (financieel) te toetsen als genoemd in artikel 4 lid 5 tot en met 7.

Lid 6
Betalingen op rekening dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Facturering geschiedt door verzending van de factuur per e-mail.

Lid 7
De factuur voorziet in een nauwkeurige specificatie van de verleende diensten, eventueel op nacalculatie te factureren diensten alsmede een specificatie van de BTW.

Lid 8
De betalingstermijn is een fatale termijn. Contact/member is niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen.

Lid 9
Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is contact/member van rechtswege in verzuim. Zij is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd (waarbij geldt dat een gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt) alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,-.

Lid 10
Mr.Green houdt zich het recht voor om te allen tijde een redelijke waarborgsom aan contact/member op te leggen. Member/contact is in ieder geval een waarborgsom verschuldigd bij: a. een overeenkomst van 1 jaar: waarborgsom gelijk aan 1 maand huur; b. een overeenkomst van 2 jaar: waarborgsom gelijk aan 2 maanden huur; c. een overeenkomst van 3 jaar of langer: waarborgsom gelijk aan 3 maanden huur.

Lid 11
Contact/members vanuit het buitenland zijn gehouden aan de door de Nederlandse fiscus verstrekte richtlijnen met betrekking tot betaling van BTW.

Lid 12
Mr.Green is bevoegd de prijzen van de door haar aangeboden diensten, producten en ruimte(n) producten jaarlijks te wijzigen met een maximum van 10% van de oorspronkelijke prijs. Contact/member zal zo snel mogelijk maar minimaal een maand voor de prijswijziging hiervan op de hoogte gebracht worden.

ARTIKEL 9 ANNULERINGEN

Lid 1
Overeenkomsten met Mr.Green kunnen geannuleerd worden via het digitaal platform van Mr.Green of door contact op te nemen met Mr.Green.

Lid 2
Als datum van annulering geldt de datum waarop de annulering door Mr.Green is ontvangen.

Lid 3
Bij een tijdige annulering worden geen kosten in rekening gebracht aan contact/member. Indien de annulering niet tijdig geschiedt worden de volledige kosten aan contact/member doorbelast. Een tijdige annulering is: a. bij de huur van een vergaderruimte: minimaal 24 uur voor aanvang boeking. b. bij de huur van een kantoorruimte: minimaal 24 uur voor aanvang boeking. c. bij de huur van een werkplek: minimaal 8 uur voor aanvang boeking. d. bij een door de member/contact georganiseerd evenement: minimaal 72 uur voor aanvang. e. Bij een ingepland event (zoals een sportles of lezing): minimaal 8 uur voor aanvang.

Lid 4
Indien op het moment van annulering de schade van Mr.Green hoger is dan 100 % van de kosten zoals opgenomen in lid 3 van dit artikel – door (waaronder maar niet beperkt tot) betalingsverplichtingen die in verband met de annulering door contact/member op Mr.Green rusten, zoals verplichtingen jegens bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of andere vorderingen van derden -, dan kan Mr.Green beslissen hogere kosten door te belasten aan contact/member. Contact/member is vervolgens verplicht dit hogere bedrag aan Mr.Green te vergoeden.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE

Lid 1
Voor, tijdens en na de overeenkomst dient contact/member te allen tijde de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor het naleven van hetgeen is opgenomen in de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de huisregels.

Lid 2
Contact/member is verplicht Mr.Green actief en vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele risico’s voor het gehuurde en/of de goede naam van Mr.Green. Daaronder, doch niet uitsluitend, wordt verstaan het bezoekersprofiel, de aard van het bijeenkomst, eventuele dreiging of aantrekking van ongewenst gedrag, politieke of maatschappelijke onrust en mogelijke weigering van benodigde vergunningen in algemene zin, mede op grond van Wet Bibob of eigen vergunningen van de locatie. Mr.Green behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder schadeplichtigheid te annuleren indien de informatie- en mededelingsplicht door contact/member is geschonden. Indien de gegeven informatie niet juist blijkt, heeft Mr.Green het recht om haar verplichtingen te staken en/of de overeenkomst te annuleren, zonder dat contact/member gerechtigd is tot schadevergoeding in welke zin dan ook. Annulering wegens schending van de informatieplicht laat de betalingsverplichting van contact/member onverlet, evenals het recht van Mr.Green de door haar geleden schade (waaronder winstderving) te verhalen.

Lid 3
Contact/member is aansprakelijk voor door derden geleden schade welke voortvloeit uit het gebruik van het gehuurde en vrijwaart Mr.Green tegen aanspraken van derden ter zake van schade uit dien hoofde.

Lid 4
Mr.Green heeft het recht door haar schade aan het gehuurde c.q. de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van contact/member, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van het gehuurde door contact/member dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

Lid 5
Schade aan of verlies van goederen in eigendom bij Mr.Green en/of bij door Mr.Green gecontracteerde leveranciers door contact/member, zijn genodigden, werknemers, ingeschakelde derden, etc. veroorzaakt, moeten door contact/member aan Mr.Green volledig worden vergoed.

Lid 6
Alles wat door of vanwege contact/member in gebouwen en/of het gehuurde is gebracht, bevindt zich daar voor rekening en risico van contact/member. Mr.Green belast zich niet met het verzekeren en/of bewaken daarvan. Mr.Green is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van goederen, eigendommen en geldswaarden van contact/member of van derden (waaronder begrepen het publiek en uitvoerenden) door welke oorzaak ook, behoudens opzet of grove schuld van Mr.Green of zijn personeel. Mr.Green is tevens niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van de in bewaring gegeven goederen in de garderobe. Contact/member vrijwaart Mr.Green voor aanspraken van derden (als hiervoor bedoeld).

Lid 7
Mr.Green is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens contact/member verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Lid 8
Mr.Green is slechts aansprakelijk voor schade: a. indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel; b. indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.

Lid 9
De aansprakelijkheid van Mr.Green is beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten), met een maximum van het bedrag dat voor de product(s) en/of plan(s) aan Mr.Green is betaald, indien er geen sprake is van opzet of grove schuld of indien de verzekering niet uitkeert maar er toch sprake is van aansprakelijkheid van Mr.Green.

Lid 10
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die contact/member jegens Mr.Green heeft, dienen binnen twee maanden na de in artikel 11 genoemde klachttermijn, schriftelijk door Mr.Green te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

Lid 11
Eventuele door Mr.Green verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van contact/member.

ARTIKEL 11 KLACHTEN
Alle klachten en gebreken dienen binnen 48 uur nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn, schriftelijk door Mr.Green te zijn ontvangen. Wanneer die termijn niet in acht wordt genomen komen eventuele aanspraken die contact/member heeft te vervallen.

ARTIKEL 12 OVERMACHT
Omstandigheden welke niet aan Mr.Green te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geeft hem het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Mr.Green behoudt in dat geval zijn recht op vergoeding (waaronder maar niet beperkt tot de kosten van door hem ingeschakelde derden).

ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING

Lid 1

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Lid 2
Hetgeen vermeld in lid 1 van dit artikel geldt niet voor informatie: a. die wordt verstrekt aan de adviseurs van Mr.Green, waarbij die adviseurs tevens aan geheimhouding zijn gebonden; b. reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de contact/member werden verkregen; c. onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij; d. algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; e. door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden. f. die openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

ARTIKEL 14 ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

Lid 1
Mr.Green is gerechtigd het membership en/of de overeenkomst tot het afnemen van product(s) en/of plan(s) te ontbinden, indien: a. er sprake is van een situatie zoals genoemd onder artikel 4 lid 5 en/of 6 en/of 7; b. contact/member de verplichtingen uit de overeenkomst en de Huisregels niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; c. na het sluiten van de overeenkomst Mr.Green ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat contact/member haar verplichtingen niet zal nakomen; d. Indien beslag wordt gelegd op het vermogen van contact/member, dan wel aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel failliet wordt verklaard.

Lid 2
In het geval van lid 1 onder a van dit artikel geschiedt opzegging door Mr.Green met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. In de overige gevallen zoals beschreven in lid 1 van dit artikel wordt geen opzegtermijn in acht genomen.

Lid 3
Voor member/contact is tussentijdse opzegging eveneens mogelijk. Member/contact is bij een dergelijke tussentijdse opzegging gehouden de kosten van de resterende periode tot aan de oorspronkelijke einddatum van de overeenkomst aan Mr.Green te vergoeden.

Lid 4
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Mr.Green op contact/member onmiddellijk opeisbaar.

Lid 5
Indien Mr.Green tot ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor contact/member.

ARTIKEL 15 BEELDRECHT EN TEKENINGEN

Lid 1
Alle in een offerte, opdrachtbevestiging, het digitaal platform, de website of in andere door Mr.Green opgestelde documenten of websites verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en alle intellectuele eigendomsrechten dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door contact/member niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven uitsluitend bij Mr.Green berusten.

Lid 2
Mr.Green behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden, waarbij verwezen wordt in lid 1 van dit artikel, terug te vorderen.

ARTIKEL 16 SLOTBEPALINGEN

Lid 1
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Lid 2
Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door Mr.Green uitgebrachte offertes en de met contact/member gesloten (huur)overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, worden bij uitsluiting gebracht voor de absoluut bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland.

Lid 3
In geval van een vordering onder de € 25.000,- geldt een keuze voor de rechtbank niet. In dat geval is – behoudens een enkele uitzondering – de rechtbank van de vestigingsplaats van contact/member bevoegd.

Lid 4
Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

CONTACTGEGEVENS
Mr.Green Apeldoorn B.V.
Oudhuizerstraat 31,
7382 BS Klarenbeek
[email protected]
055-3011082

KVK nummer: 71506039
BTW nummer: NL85874138601